Gia Amprei

Court wizard of Castle Korvosa

Description:
Bio:

Gia Amprei

Rise of the Runelords StakeTheLurk StakeTheLurk